فرض کنید چنین تابعی را در کنترلر خود تعریف کرده اید :

public function show(Request $request, $id) {
  return Article::query()->findOrFail($id);
}

تابع findOrFail باعث می شود که در صورت وجود خطا پروسه را متوقف کرده و مشکل نمایش داده شود.
حال باید خطاهای فریموورک را مدیریت کنیم تا به جای نمایش صفحه HTML داده ها به صورت JSON نمایش داده شوند. برای این کار باید فایل app/Exceptions/Handler.php را ویرایش کنیم :

public function render($request, Exception $exception) {
  if ($request->wantsJson()) {
    $exception = $this->prepareException($exception);
    $code = method_exists($exception, 'getStatusCode') ? $exception->getStatusCode() : $exception->getCode();
    $code = empty($code) ? 500 : $code;
    return response([
      'message' => $exception->getMessage()
    ], $code);
  }

  return parent::render($request, $exception);
}

با استفاده از عبارت ()request->wantsJson$ می توانیم تشخیص دهیم درخواست ارسال شده برای سرویس ما به صورت Restful API می باشد یا حالت عادی دارد.
پس از تشخیص ، خطا را مدیریت کرده و آن را در قالب یک response ساده و JSON بر می گردانیم. در غیر این صورت روند مدیریت خطا به صورت عادی انجام خواهد شد و همان صفحه HTML ساده نمایش داده می شود.