نصب

دستور زیر را اجرا نمایید

composer require hatamiarash7/jdf

در نسخه 5.5 به بعد لاراول کتابخانه ها به صورت خودکار تشخیص داده می شوند. در صورتی که از نسخه های قدیمی استفاده می کنید ، ServiceProvider را به صورت دستی به فایل config/app.php اضافه کنید

استفاده

use Hatamiarash7\JDF\Generator;

$jdf = new Generator();

جهت دریافت تاریخ فعلی از دستور زیر استفاده نمایید

$date = $jdf->getTimestamp(); // Output : ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ - ۰۰:۳۸

جهت تبدیل تاریخ عددی به متنی از دستور زیر استفاده نمایید

$finalDate = $jdf->jdate_words(['ss'=>1390, 'mm'=>5, 'rr'=>20]);
// Output :
  [
    'ss' => 'هزار و سیصد و نود' ,
    'mm' => 'مرداد' ,
    'rr' => 'بیست'
  ]

توجه کنید که مقدار برگشتی به صورت آرایه می باشد