Projects

با استفاده از لیست سمت چپ می توانید به تمامی پروژه ها دسترسی داشته باشید. دسته بندی های کلی انجام شده و می توانید بر آن اساس پروژه های مختلف را مشاهده کنید ( اندروید ، وب و ... )

بسیاری از پروژه ها به صورت متن باز منتشر شده اند. در غیر اینصورت می توانید جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید. برای مشاهده باقی پروژه ها به Github مراجعه کنید.