1 post tagged with "امضای دیجیتالی"

View All Tags

امضای دیجیتالی Commit ها در گیت

آرش حاتمی

آرش حاتمی

DevOps - Network Eng

امضای الکترونیکی عبارت است از داده های الکترونیکی موجود در یک داده پیام، منضم شده به آن یا داده های الکترونیکی که به صورت منطقی به یک داده پیام متصل اند و از آن می توان برای شناسایی امضا کننده مرتبط با داده پیام استفاده کرد و تایید وی در خصوص اطلاعات موجود در داده پیام را نشان داد. ( همکاران سیستم ) در این پست به بررسی پیاده سازی امضا برای Commit های گیت می پردازیم

tooltip