1-2

نصب

ابتدا مخزن jitpack را در فایل build.gradle پروژه خود قرار دهید

allprojects {
  repositories {
    ...
	  maven {
	    url 'https://jitpack.io'
	  }
  }
}

سپس کتابخانه را در build.gradle ماژول خود وارد کنید

dependencies {
  implementation 'com.github.hatamiarash7:RTL-Toast:1.2'
}

استفاده

با استفاده از توابع آماده می توانید Toast های گوناگون با توجه به نیاز خود نمایش دهید

RTLToast.error(context, message, length, withIcon);
RTLToast.success(context, message, length, withIcon);
RTLToast.info(context, message, length, withIcon);
RTLToast.warning(context, message, length, withIcon);
RTLToast.normal(context, message, length, withIcon);

همچنین می توانید متن Toast خود را شخصی سازی کنید

RTLToast.info(context, getFormattedMessage())

private CharSequence getFormattedMessage() {
  final String prefix = "متن ";
  final String highlight = "با فرمت ";
  final String suffix = " مخصوص";
  SpannableStringBuilder ssb = new SpannableStringBuilder(prefix).append(highlight).append(suffix);
  int prefixLen = prefix.length();
  ssb.setSpan(new StyleSpan(BOLD_ITALIC), prefixLen, prefixLen + highlight.length(), Spannable.SPAN_EXCLUSIVE_EXCLUSIVE);
  return ssb;
}

با استفاده از تابع RTLToast.Config می توانید Toast را مدیریت کنید

RTLToast.Config.getInstance()
  .setTextColor(Color.GREEN)
  .setToastTypeface(Typeface.createFromAsset(getAssets(), "IRANSans.ttf"))
  .apply();
RTLToast.custom(context, message, getResources().getDrawable(R.drawable.laptop512), Color.BLACK, length, withIcon, shouldTint).show();
RTLToast.Config.reset();