عکاسی چیزی بیشتر از یک رسانه برای ارتباط ایده ها است. عکاسی ، هنری خلاقانه است. همیشه دو نفر در هر عکس وجود دارد ، یکی خود عکاس و دیگری بیننده عکس.

  • Sportive
  • Sportive
  • Sportive
  • Sportive
  • Sportive
  • Sportive
  • Sportive
  • Sportive
  • Sportive
  • Sportive

تماس با من